Guitar Chords - B minor Dominant 9 Chords

Bm9 Chords

Notes used to play Bm9

B D F♯ A C♯
1 3♭ 5 7♭ 9
Bm9 chord 1
Bm9 Chord 1
e|--2--|
B|--2--|
G|--2--|
D|--0--|
A|--2--|
E|-----|
Bm9 chord 2
Bm9 Chord 2
e|--9---|
B|--10--|
G|--7---|
D|--9---|
A|------|
E|------|
Bm9 chord 3
Bm9 Chord 3
e|--9--|
B|--7--|
G|--7--|
D|--7--|
A|--9--|
E|--7--|