B minor Major7 Guitar Chords

Bm Maj7 Chords

B minor major7 chord 1
Bm Maj7 Chord 1
e|--2--|
B|--3--|
G|--3--|
D|--4--|
A|--2--|
E|-----|
B minor major7 chord 2
Bm Maj7 Chord 2
e|--6--|
B|--3--|
G|--4--|
D|--4--|
A|-----|
E|-----|
B minor major7 chord 3
Bm Maj7 Chord 3
e|-----|
B|--7--|
G|--7--|
D|--8--|
A|--x--|
E|--7--|
B minor major7 chord 4
Bm Maj7 Chord 4
e|--7--|
B|--7--|
G|--7--|
D|--8--|
A|--9--|
E|--7--|
B minor major7 chord 5
Bm Maj7 Chord 5
e|--6--|
B|--7--|
G|--7--|
D|--9--|
A|-----|
E|-----|
B minor major7 chord 6
Bm Maj7 Chord 6
e|--10--|
B|--11--|
G|--11--|
D|--9---|
A|------|
E|------|