B Minor Guitar Chords - Bm

B minor Open Chord
B minor Barre Chord, 6th string
B minor Barre Chord, 5th string

Notes used in a B minor Chord

B D F#
1 3b 5

Guitar tabs for B minor Guitar Chords