Guitar Chords - B Major9 Chords

B Maj9 Chords

Notes used to play B Maj9

B D♯ F♯ A♯ C♯
1 3 5 7 9
B Maj9 chord 1
B Maj9 Chord 1
e|--9---|
B|--11--|
G|--8---|
D|--9---|
A|------|
E|------|
B Maj9 chord 2
B Maj9 Chord 2
e|--11--|
B|--11--|
G|--11--|
D|--11--|
A|--14--|
E|------|
B Maj9 chord 3
B Maj9 Chord 3
e|-----|
B|--2--|
G|--3--|
D|--1--|
A|--2--|
E|-----|