B Dominant 7 Guitar Chords - B7

B7 Guitar Chords

B7 Guitar Chord 1
B7 Chord 1
e|--2--|
B|--0--|
G|--2--|
D|--1--|
A|--2--|
E|-----|
B7 Guitar Chord 2
B7 Chord 2
e|--2--|
B|--4--|
G|--2--|
D|--4--|
A|--2--|
E|-----|
B7 Guitar Chord 3
B7 Chord 3
e|--7--|
B|--7--|
G|--8--|
D|--7--|
A|--9--|
E|--7--|
B7 Guitar Chord 4
B7 Chord 4
e|--11--|
B|--10--|
G|--8---|
D|--9---|
A|------|
E|------|
B7 Guitar Chord 5
B7 Chord 5
e|--11--|
B|--10--|
G|--11--|
D|--9---|
A|------|
E|------|